اعضای هیئت مدیره

دکتر عبدالله کرمانشاهی

رئیس هیئت مدیره

دکتر مهدی حیدریان

مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره

دکتر جعفر یزدانی

عضو هیئت مدیره
پیمایش به بالا