پیام مدیرعامل

پیام مدیر عامل

بسمه تعالی
شرکت یاراطب گرچه درصنعت کهنسال، خدوم و پربار داروی کشور شرکتی جوان به شمار می‌آید، اما در همین دوران شاهد فراز و نشیب‌های فراوان بوده و اتفاقات بسیاری را تجربه کرده است. اینک که توانسته‌ایم در سال‌های اخیر علیرغم شرایط خاص و دشوار حاکم بر صنعت، جایگاه خود را به عنوان پخشی خوشنام و معتبر میان تامین کنندگان و مراکز درمانی بازیابی نمائیم، بر خود فرض و واجب می‌دانم از تمامی همکارانم در یاراطب ثامن صمیمانه قدردانی نمایم چرا که این موفقیت، میسر نبود مگر با کمک و اهتمام و پشتکار تمامی همکاران عزیز که بهبود مستمر در تمامی فرآیندهای کاری و نیز پایبندی به ارزش‌های سازمانی را همواره سرلوحه خود در اجرای امور قرارداده‌اند. امید است به پشتوانه الطاف حضرت حق و همیاری همکارانم، این روند تعالی ادامه داشته و در سال‌های پیش رو شاهد موفقیت‌های بیش از پیش یاراطب ثامن باشیم.

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
دکتر مهدی حیدریان

پیمایش به بالا