احمد سلطانی                             

عضو هیات مدیره                          

کارشناس ارشد حقوق                       

احمد شیبانی                           

نایب رئیس هیات مدیره                     

دکترای داروسازی                         

سید رمضان محسن پور        

رئیس هیات مدیره           

پزشک و دکترای اقتصاد سلامت

 
                          
 

علیرضا شه پرست

مدیرعامل

کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک

دانشجوی دکترای مهندسی مالی

 
     
     
     

Email : info@yts.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت یاراطب ثامن می باشد.