مراکز توزیع برتر سال 99 شرکت یاراطب ثامن

بار دیگر به پاس قدردانی از زحمات همکاران گرانقدر شرکت در سال 99 از سه مرکز توزیع برتر در همایش سالانه مدیران معرفی و به نحو شایسته از آنان تقدیر به عمل آمد.

مراکز توزیع برتر:
رتبه اول: مرکز توزیع مازندران
رتبه دوم: مرکز توزیع اهواز
رتبه سوم: مرکز توزیع اردبیل