کسب جایزه ملی تعالی در سطح تقدیر سه ستاره

شرکت پخش سراسری یاراطب در ادامه روند بهبود مستمر و پیشرفت خود در پنجمین دوره جایزه تعالی و پیشرفت موفق به کسب جایزه ملی تعالی در سطح تقدیر سه ستاره گردید.بهبود مستمر فرآیندها و حرکت در مسیر تعالی درچهار سال اخیر همواره مورد تاکید و عمل مدیران و پرسنل این شرکت بوده و نتایج آن به طور ملموس قابل ملاحظه می باشد. شایان ذکر است سال گذشته یاراطب موفق به اخذ این جایزه در سطح تقدیر دو ستاره شده بود.