آئین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت

با حضور مدیرعامل بنیاد بهره وری موقفات آستان قدس رضوی، آئین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت برگزار شد.
آئین تکریم مهندس علیرضا شه پرست ؛ مدیرعامل سابق شرکت و معارفه دکترمهدی هاشمی نژاد؛ مدیرعامل جدید، کانون با حضور دکتر رحمتی و معاونین ایشان برگزار شد.