کسب گواهینامه استاندارد ISO9001:2015

یارا طب که از ابتدای سال 1396 روند حرکتی رو به رشد خود را آغاز نموده بود، پس از اخذ گواهینامه جایزه ملی تعالی و پیشرفت در سطح تقدیر دو ستاره و استقرار نظام مدیریت کیفیت ایزو 9001:2015در سطح ستاد ،انبار کهریزک و مرکز توزیع شیراز ،در سال 1399 موفق شد این نظام را در مراکز توزیع ساری و تهران نیز پیاده سازی نماید.