حسابداران برتر سال 98 شرکت یاراطب ثامن

بار دیگر به پاس قدردانی از زحمات همکاران گرانقدر شرکت در سال ۹۸ از حسابداران برتر در همایش سالانه مدیران معرفی و به نحو شایسته از آنان تقدیر به عمل آمد.

حسابداران برتر:
رتبه اول: سرکار خانم شهبانو مرسلی                                           مرکز توزیع اردبیل
رتبه دوم: جناب آقای مسعود طاهری                                           مرکز توزیع شیراز
رتبه سوم: جناب آقای سید جواد حبیب زاده                                  مرکز توزیع رشت