کسب جایزه ملی تعالی در سطح تقدیر دو ستاره

شرکت پخش سراسری یاراطب در ادامه روند بهبود مستمر و پیشرفت خود در چهارمین دوره جایزه تعالی و پیشرفت موفق به کسب جایزه ملی تعالی در سطح تقدیر دو ستاره گردید. بهبود مستمر فرآیندها و حرکت در مسیر تعالی در سه سال اخیر همواره مورد تاکید و عمل مدیران و پرسنل این شرکت بوده و نتایج آن به طور ملموس قابل ملاحظه می باشد. شایان ذکر است سال گذشته یاراطب موفق به اخذ این جایزه در سطح تقدیر یک ستاره شده بود.