استاندارد ISO9001:2015

دوره آموزشی آشنایی با استاندارد ISO9001:2015 و الزامات استقرار آن در شرکت یاراطب ثامن با حضور مدیران و نمایندگان هر واحد برگزار گردید. مطابق با برنامه زمانبندی شرکت , این استاندارد در نیمه دوم سال جاری در یاراطب پیاده سازی خواهد شد.