دستاوردی دیگر برای یاراطب

شرکت پخش سراسری یاراطب در سومین دوره جایزه تعالی و پیشرفت موفق به کسب جایزه ملی تعالی و پیشرفت در سطح تقدیر گردید. بهبود مستمر فرآیندها و حرکت در مسیر تعالی در دوسال اخیر همواره مورد تاکید و عمل مدیران و پرسنل این شرکت بوده و نتایج آن بطور ملموس قابل ملاحظه می باشد.