پیام مدیر عامل

بسمه تعالی

شرکت یاراطب گرچه درصنعت کهنسال ، خدوم و پربار داروی کشور شرکتی جوان به شمار می آید ، اما در همین دوران شاهد فراز و نشیب های فراوان بوده و اتفاقات بسیاری را تجربه کرده است. اینک که توانسته ایم در سالهای اخیر علیرغم شرایط خاص و دشوار حاکم برصنعت جایگاه خود را به عنوان پخشی خوشنام و معتبر میان تامین کنندگان و مراکز درمانی بازیابی نمائیم ، بر خود فرض و واجب می دانم از تمامی همکارانم در یاراطب ثامن صمیمانه قدردانی نمایم چرا که این موفقیت ، میسر نبود مگر با کمک و اهتمام و پشتکار تمامی همکاران عزیز که بهبود مستمر در تمامی فرآیند های کاری و نیز پایبندی به ارزش های سازمانی را همواره سرلوحه خود در اجرای امور قرارداده اند . امیداست به پشتوانه الطاف حضرت حق و همیاری همکارانم ، این روند تعالی ادامه داشته و در سالهای پیش رو شاهد مو فقیت های بیش از پیش یاراطب ثامن باشیم.


       مدیر عامل
دکتر مهدی حیدریان